Niniejszy serwis korzysta z plików cookies celem realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Informujemy, iż istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies za pomocą przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w plikach cookies wybierz opcję Zamknij. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij Polityka plików cookies
HelloZdrowie HelloZdrowie HelloZdrowie

SDZ - REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU ‘STWORZONE DLA ZDROWIA’,
KTÓREGO DUMNĄ CZĘŚCIĄ JEST PORTAL ‘HELLO ZDROWIE’.

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu StworzoneDlaZdrowia.pl przez Usługodawcę.

2. Usługodawcą jest spółka USP ZDROWIE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr pod numerem 0000347815, NIP: 701-021-92-41, kapitał zakładowy: 60.114.900,00 zł.

§ 2

1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w programie StworzoneDlaZdrowia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się w sposób określony niniejszym regulaminem.

2. Udział w programie StworzoneDlaZdrowia jest dobrowolny i bezpłatny dla wszystkich użytkowników po dokonaniu rejestracji lub za pomocą danych zaczerpniętych za zgodą użytkownika z systemów autentykacji firm trzecich, takich jak: Facebook, Twitter, Medpass.

3. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§ 3

1. Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w programie StworzoneDlaZdrowia w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

§ 4

1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w programie StworzoneDlaZdrowia.

2. Z jednego konta w programie StworzoneDlaZdrowia może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.

3. W celu zalogowania się w programie StworzoneDlaZdrowia Usługobiorca może skorzystać z dwóch opcji, poprzez rejestrację w programie StworzoneDlaZdrowia lub użycie danych umożliwiających zalogowanie się w innych portalach wymienionych w par. 2 ust. 2 regulaminu.

4. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom.

§ 5

1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w programie StworzoneDlaZdrowia w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym regulaminem.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.

3. Podczas rejestracji w programie StworzoneDlaZdrowia Usługodawca może żądać podania następujących danych Usługobiorcy:

 • imię i nazwisko,

 • telefon komórkowy wraz z typem telefonu komórkowego

 • adres poczty elektronicznej (email),

 • kod pocztowy

 • dane demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

4. Faktyczny rodzaj przetwarzanych danych zależny jest od wybranych aplikacji i zgody wyrażonej w oddzielnym regulaminie przez Usługobiorcę.

5. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca może zmieniać poziom rejestracji Usługobiorcy określony w par. 3 regulaminu, jeśli Usługobiorca dokona rejestracji podając nieprawdziwe dane.

§ 6

1. Przez rejestrację w programie StworzoneDlaZdrowia Usługobiorca wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,

 • przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę (Usługodawca może używać serwerów w państwie trzecim),

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,

 • przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem programu StworzoneDlaZdrowia.

3. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.

4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej, poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników, poprzez wiadomości sms oraz drogą listowną.

5. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§ 7

1. Poprzez rejestrację lub zalogowanie się w trybie opisanym w par. 2 ust. 2 regulaminu w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:

 • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,

 • przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,

 • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),

 • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,

 • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,

 • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.

 • nie rozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,

 • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę,

 • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

§ 8

1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy aplikacji autoryzowanych i oznaczonych symbolem StworzoneDlaZdrowia przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

 • adres IP komputera Usługobiorcy,

 • wywołany adres internetowy (url),

 • adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,

 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,

 • innych informacji transmitowanych protokołem http.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 9

1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w programie StworzoneDlaZdrowia poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może odmówić rejestracji w programie StworzonedlaZdrowia bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w programie StworzoneDlaZdrowia, jeśli:

 • działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich),

 • Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,

 • Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.

3. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.

4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie StworzonedlaZdrowia na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie StworzonedlaZdrowia na następujących warunkach:

 • odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej [ ] w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3,

 • odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,

6. Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

7. Określona w punktach 5 i 6 powyżej procedura reklamacyjna dotyczy także wszystkich innych zgłoszeń, reklamacji i skarg składanych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, że termin 14 dni wskazany w punkcie 5 nie ma zastosowania.

§ 10

1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą aplikacji i autoryzowane systemem StworzoneDlaZdrowia przez Usługodawcę nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta a stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Aplikacje nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w programie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

§ 11

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.

§ 12

1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.

2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 13

1. Zmiana regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest za zgodą Usługobiorcy, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności programu StworzoneDlaZdrowia.

2. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców programu StworzoneDlaZdrowia co najmniej na 30 dni przed wejściem jej w życie. Usługobiorca nie wyrażający zgody na zmianę regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w programie StworzoneDlaZdrowia na zasadach określonych w nowym brzmieniu regulaminu będzie skutkować trwałym usunięciem konta Usługobiorcy programu StworzonedlaZdrowia.

§ 14

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

2. Przystępując do programu StworzoneDlaZdrowia uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu. bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.