Niniejszy serwis korzysta z plików cookies celem realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Informujemy, iż istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies za pomocą przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w plikach cookies wybierz opcję Zamknij. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij Polityka plików cookies
HelloZdrowie HelloZdrowie HelloZdrowie

HELLO ZDROWIE - REGULAMIN

Regulamin portalu HelloZdrowie

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu HelloZdrowie.pl przez Usługodawcę.

2. Usługodawcą jest spółka Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 286429, kapitał zakładowy 250 000 zł, NIP 101-000-39-28 

§ 2

1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w programie HelloZdrowie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się w sposób określony niniejszym regulaminem.

a. Udział w programie HelloZdrowie jest dobrowolny i bezpłatny dla wszystkich użytkowników: a. po dokonaniu rejestracji za pomocą danych zaczerpniętych za zgodą użytkownika z systemów autentykacji firm trzecich, takich jak: Facebook, Twitter, Medpass;

b. dla zarejestrowanych użytkowników portalu Stworzonedlazdrowia.pl, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z hellozdrowie.pl w trybie wskazanym w korespondencji e-mail;

c. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§ 3

Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w programie HelloZdrowie w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

§ 4

Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w programie HelloZdrowie.

Z jednego konta w programie HelloZdrowie.pl może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.

W celu zalogowania się w programie HelloZdrowie Usługobiorca może skorzystać z dwóch opcji, poprzez rejestrację w programie HelloZdrowie lub użycie danych umożliwiających zalogowanie się w innych portalach wymienionych w par. 2 ust. 2 regulaminu.

Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom.

§ 5

Usługodawca - Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, jako administrator danych zapewnia każdemu Usługobiorcy ochronę danych osobowych zgromadzonych w programie HelloZdrowie.pl w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz niniejszym regulaminem.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do założenie konta. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę.

Podczas rejestracji w programie HelloZdrowie.pl Usługodawca może żądać podania następujących danych Usługobiorcy:
• imię i nazwisko,
• telefon komórkowy wraz z typem telefonu komórkowego,
• adres poczty elektronicznej (email),
• kod pocztowy
• dane demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

Faktyczny rodzaj przetwarzanych danych zależny jest od wybranych aplikacji i klauzul zgody znajdujących się w poszczególnych formularzach. Niektóre z podanych przez Usługobiorcę danych, Usługodawca może przetwarzać również w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wykonania obowiązku określonego przepisami lub dla dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

Usługodawca może zmieniać poziom rejestracji Usługobiorcy określony w par. 3 regulaminu, jeśli Usługobiorca dokona rejestracji podając nieprawdziwe dane.

§ 6

W związku z rejestracją w programie HelloZdrowie dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem programu HelloZdrowie, w tym w celu założenia i utrzymania indywidualnego konta Usługobiorcy w ramach programu HelloZdrowie oraz udostępniania Usługobiorcy treści programu HelloZdrowie.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane Usługobiorcy będą przetwarzane także w celach marketingowych, w celu reklamy, badania rynku i polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z par. 9 Regulaminu; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przed wycofaniem zgody; Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody spowoduje konieczność zlikwidowania indywidualnego konta w programie HelloZdrowie;

Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez czas, w którym będzie utrzymywane konto indywidualne w programie HelloZdrowie, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez czas, w którym dane mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do prowadzenia działalności marketingowej. Jeżeli to konieczne, dane niezbędne dla wykonania obowiązku określonego przepisami lub dla dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami Usługodawca może przetwarzać również przez czas przekraczający utrzymywanie konta indywidualnego HelloZdrowie.

Usługobiorca ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także dostarczenia uporządkowanej kopii jego danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez niego administratorowi;

Jeśli Usługobiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma prawo złożyć skargę do powołanego w Polsce „organu nadzorczego” (tj. organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacje o charakterze technicznym oraz inne dane związane z funkcjonowaniem programu HelloZdrowie

Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.

Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) na podany adres poczty elektronicznej, poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników, poprzez wiadomości sms oraz połączenia telefoniczne.

Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§ 7

Poprzez rejestrację lub zalogowanie się w trybie opisanym w par. 2 ust. 2 regulaminu w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:
• przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
• przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
• używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),
• stosowania technik i urządzeń niezakłócających prac infrastruktury informatycznej,
• niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.
• nierozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
• terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę,
• niedostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

§ 8

Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy aplikacji autoryzowanych i oznaczonych symbolem HelloZdrowie.pl przez Usługodawcę.

Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: • adres IP komputera Usługobiorcy,
• wywołany adres internetowy (url),
• adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
• rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
• innych informacji transmitowanych protokołem http.

Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 9

Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w programie HelloZdrowie.pl poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

Usługodawca może odmówić rejestracji w programie HelloZdrowie.pl bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w programie HelloZdrowie , jeśli: • Działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, (w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich), • Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy, • Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.

W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.

Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie HelloZdrowie.pl na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie HelloZdrowie.pl na następujących warunkach: • odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej [pomoc@hellozdrowie.pl ] w terminie 14 dni od dnia dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3, • odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania.

Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

Określona w punktach 5 i 6 powyżej procedura reklamacyjna dotyczy także wszystkich innych zgłoszeń, reklamacji i skarg składanych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, że termin 14 dni wskazany w punkcie 5 pkt 1 nie ma do nich zastosowania.

§ 10

Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą aplikacji i autoryzowane systemem HelloZdrowie przez Usługodawcę nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta a stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Aplikacje nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w programie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

§ 11

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.

§ 12

Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 13

Zmiana regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest za zgodą Usługobiorcy, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności programu HelloZdrowie.pl

O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców programu HelloZdrowie.pl co najmniej na 30 dni przed wejściem jej w życie. Usługobiorca nie wyrażający zgody na zmianę regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: [pomoc@stworzonedlazdrowia.pl] do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Odmowa wyrażenia zgody na udział w programie HelloZdrowie na zasadach określonych w nowym brzmieniu regulaminu będzie skutkować trwałym usunięciem konta Usługobiorcy programu HelloZdrowie.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 r.

Przystępując do programu HelloZdrowie uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.