Rak piersi

Rak piersi to jeden z najczęściej występujących złośliwych nowotworów u kobiet. Wśród czynników ryzyka wymienia się wiek, występowanie nowotworów w rodzinie, mutacje w genach BRCA1 lub/i BRCA2, późna menopauza, późne macierzyństwo lub bezdzietność. Objawy raka piersi obejmują guzy w piersi, zmianę kształtu i wielkości piersi, zaczerwienienie sutka, wyciek z brodawki oraz owrzodzenie. Nie jest łatwo wykryć pierwsze objawy raka piersi. Rak piersi u mężczyzn może przebiegać podobnie jak u kobiet.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia raka piersi jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Nowotwór piersi często poddaje się leczeniu operacyjnemu. Wspomagająco lub zamiennie stosuje się terapię lekami biologicznymi, hormonoterapię, a także chemioterapię i radioterapię.

Rak piersi ‒ rodzaje

Klasyfikacja nowotworów raka piersi uwzględnia stopień inwazyjności zmian chorobowych, lokalizację ogniska pierwotnego oraz typ histologiczny raka piersi. Klasyfikacja opiera się również o stopień zaawansowania nowotworu. Najczęściej diagnozowanym nowotworem gruczołu sutkowego o charakterze inwazyjnym, czyli naciekającym, jest rak przewodowy gruczołu piersiowego. Stanowi on 50% wykrywanych nowotworów piersi. Rak zrazikowy gruczołu piersiowego stanowi 5-10% inwazyjnych nowotworów piersi. Przewodowy oraz zrazikowy rak piersi o charakterze nieinwazyjnym zwiększa ryzyko, że u chorego rozwinie się rak inwazyjny gruczołu piersiowego.

Zobacz także: Rak piersi – rodzaje

Objawy raka piersi

Typowym objawem nowotworu gruczołu sutkowego jest guz w okolicy piersi. Jak wygląda pierś z rakiem? Niekiedy guzek jest niewyczuwalny lub ledwo wyczuwalny, ale nieraz można zaobserwować zmianę kształtu i wielkości piersi. Zmiany nowotworowe w piersiach mogą być również przyczyną wycieku z brodawki, owrzodzenia oraz zaczerwienienia sutka i jego okolic. Niepokojące powinny być niegojące się ranki oraz strupki na otoczce brodawki sutkowej. Podobne dolegliwości może dawać rak piersi u mężczyzn. Objawy raka piersi (zwłaszcza gdy jest to rak zapalny gruczołu sutkowego) mogą być mylone ze stanem zapalnym gruczołu sutkowego. Pamiętajmy, że pierwsze objawy raka piersi możliwe są do wykrycia jedynie dzięki specjalistycznej diagnostyce.

Rak piersi ‒ badania

Mammografia i USG piersi to dwa podstawowe badania pozwalające wykryć raka piersi. Stosowane są jako metody przesiewowe. Diagnozę potwierdza się poprzez wykonanie biopsji piersi. Jako badanie wspomagające stosuje się obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Z uwagi na fakt, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 wiąże się z ponad 10-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju nowotworu piersi, w diagnostyce zastosowanie znalazły także badania genetyczne. Rak piersi może być także rozpoznany za pomocą badania dotykowego, niestety często jest to już późne stadium. W diagnostyce przerzutów stosuje się scyntygrafię kości, rtg klatki piersiowej oraz próby wątrobowe.

Rak gruczołu piersiowego ‒ leczenie

Terapia raka piersi zwykle ma charakter skojarzony ‒ metody operacyjne łączy się z radioterapią lub leczeniem systemowym (chemioterapią, hormonoterapią i leczeniem biologicznym). Spośród chemioterapeutyków najczęściej stosowane są:

  • alkaloidy barwinka (np. winkrystyna, winblastyna, winorelbina)
  • leki alkilujące (np. cyklofosfamid, ifosfamid, melfalan, chlorambucyl)
  • antybiotyki antracyklinowe (np. doksorubicyna, epirubicyna, mitoksantron)
  • taksoidy (np. paklitaksel, docetaksel)
  • antymetabolity (np. metotreksat, fluorouracyl).

W przypadku hormonoterapii najczęściej stosowany jest tamoksifen, który wiąże się z receptorami estrogenowymi w gruczole sutkowym i hamuje namnażanie się komórek nowotworowych wykazujących dużą liczbę receptorów estrogenowych. W leczeniu raka piersi z nadekspresją receptora HER2 zastosowanie znalazły leki biologiczne z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej (np. lapatynib, neratynib) oraz humanizowane przeciwciała monoklonalne (np. trastuzumab, bewacyzumab).

Zobacz także: Rak piersi – leczenie

Program profilaktyki raka piersi ‒ kto może skorzystać?

Nowotwór piersi należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Duże rozprzestrzenienie oraz wysoki koszt leczenia raka piersi zachęca do podjęcia badań przesiewowych w celu wczesnego wykrycia nowotworu i tym samym zwiększenia skuteczności jego leczenia. Program profilaktyki raka gruczołu piersiowego ma na celu przede wszystkim zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. Dodatkowo jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat nowotworu i jego profilaktyki, wzrost wykrywalności raka we wczesnym etapie rozwoju, zwiększenie liczby wyleczeń oraz obniżenie kosztów leczenia. Programem profilaktyki objęte są w szczególności kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat.

Najnowsze