Przejdź do treści

Skierowanie – jak długo zachowuje ważność? Do jakich specjalistów nie potrzebujesz skierowania?

Pexels.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Skierowanie jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki do podjęcia konkretnych działań diagnostycznych bądź terapeutycznych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jakie? Sprawdź, jak długo skierowanie zachowuje ważność, do jakich specjalistów nie potrzebujesz skierowania i czym są e-skierowania.

Skierowanie to dokument wymagany przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

Nie musisz mieć skierowania do: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce, która udziela świadczeń w danym zakresie.

Recepty papierowe i e-recepty

Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia konkretnych działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Innymi słowy: skierowanie zachowuje ważność do czasu jego realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia do szpitala. Natomiast gdy poradnia obejmie cię opieką, wystawione na twoje nazwisko skierowanie będzie ważne tak długo, jak długo będzie u ciebie występował dany problem zdrowotny i tak długo, jak lekarz specjalista będzie wyznaczał terminy kolejnych wizyt.

Wyjątek stanowią skierowania:

 • do szpitala psychiatrycznego (wystawianie jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni),
 • na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych (powinnaś zarejestrować się w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia takiego skierowania),
 • na leczenie uzdrowiskowe (podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia wystawienia).

Uwaga! Skierowanie niekompletne, wypisane z brakami, pozbawione części istotnych danych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia lub niewpisania na listę oczekujących.

Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest dostarczenie oryginału skierowania (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia cię z listy oczekujących.

Skierowanie na Narodowy Fundusz Zdrowia - kiedy go potrzebujesz i ile jest ważne?

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego),
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Skierowanie do szpitala

Jest ważne do chwili jego realizacji albo traci ważność z chwilą ustania przyczyny skierowania. Jego termin ważności nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie do szpitala zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może zdecydować o konieczności zaktualizowania informacji o stanie twojego zdrowia, aby zweryfikować pierwotną przyczynę wystawienia skierowania. Oryginał skierowania do szpitala należy dostarczyć nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Stosowanie leków / istockphoto.com

Skierowanie na rehabilitację

Jeśli otrzymasz skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, pamiętaj, że traci ono ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych albo terapeutycznych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. Wniosek o potrzebie leczenia uzdrowiskowego powinien zawierać: opis stanu zdrowia; możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych; przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej (w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk); efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej (o ile pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji); opis zdolności do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Przeziębienie, a może coś więcej? Jak rozpoznać czy to nie grypa? / AdobeStock

Osoby dorosłe z leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową zostaje przesłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia (skierowanie przesyła pacjent bądź świadczeniodawca).

O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia zostaniesz powiadomiona nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

E-skierowanie

Trwa pilotaż e-skierowań, czyli skierowań elektronicznych, które od 1 stycznia 2021 roku mają być obligatoryjne i całkowicie zastąpią skierowania wystawiane w wersji papierowej. Dzięki e-skierowaniom zniknie obowiązek konieczności dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni (wystarczy kontakt telefoniczny z placówką). Elektroniczne skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie, to znaczy od momentu wystawienia skierowania do momentu jego realizacji.

Jak dostarczyć skierowanie?

Otrzymane skierowanie możesz dostarczyć do danej placówki osobiście, przez osobę trzecią albo pocztą. Jeśli skierowanie wyślesz pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Korzystałam m.in. z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Konsultacja: dr n.med. Jacek Walewski, dyrektor medyczny w Centrum Medycznym Damiana

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.